[KBS2] Cool Kids on the Block (2013~2014) - Suh Ji Suk (Seo Jisuk, 서지석) Free English Board
English Site for Suh Ji Suk (Seo Ji suk, 서지석, ソ.ジソク, 徐智锡)